Формування економічних індикаторів національної безпеки в умовах цифровізації бізнесу та змін в економіці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-3-13

Ключові слова:

цифровізація, інтегральний показник, індикатори, економічна безпека, національна безпека, економіка

Анотація

На сьогодні економічний розвиток України відбувається в умовах ринкової конкуренції держави, негативних явищ в зовнішньоекономічній сфері, а головне повномасштабної військової агресії росії. При цьому економічні відносини в країні характеризуються такими небажаними явищами, як тіньовою економікою, економічною нерівністю учасників бізнесу, зростанням зовнішніх боргів, спадом обсягів господарської діяльності, дефіцитом державного і територіальних бюджетів, збитковістю суб’єктів господарювання, міграційними процесами, безробіттям, бідністю населення. У статті досліджується зміст поняття економічної безпеки в контексті складової національної безпеки, яка визначається комплексом завдань на основі реалізації Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року. Проведено аналіз динаміки показників, які визначають стан економічної безпеки України та наявні загрози в національній економіці. Для моніторингу стану економічної безпеки відповідно до Стратегії пропонується виконати завдання її наукового супроводження, щодо розробки методичних рекомендацій та механізму інтерпретації інтегрального показника. Наразі формування інформації за методикою Стратегії про рівень економічної безпеки України на офіційних сайтах законодавчої та виконавчої влади починаючи з 2021 року відсутнє. Обґрунтовано систему застережень щодо індикаторів для оцінки економічної безпеки України запропонованих в Стратегії. Визначено спрощений перелік показників для моніторингу стану економічної безпеки та розроблено до інтегрального показника інтервальні ознаки сценаріїв розвитку економіки на рівні оптимістичної, песимістичної та базової характеристики. На оцінювання стану об’єктів економічної безпеки (держави, територіальних громад, видів економічної діяльності, суб’єктів господарювання) значний вплив має розвиток цифровізації економіки. Встановлено, що в нашій країні процеси диджиталізації не мають наскрізного зв’язку «суб’єкти господарювання – види економічної діяльності – територіальні громади – держава», а виникають і розвиваються локально в межах окремих бізнесових і державних структур.

Посилання

Arkhireiska, N.V. (2013), «Doslidzhennia systemnykh pidkhodiv shchodo otsinky katehorii “ekonomichna bezpeka”», Efektyvna ekonomika, No. 8, [Online], available at: http://surl.li/rfeyu

Minekonomiky (2021), Pokaznyky ekonomichnoi bezpeky, Vidpovid na zapyt pani Radchenko, O., DOK. SED ASKOD vid 23.09.2021 r. No. 3032-05/46726-0, [Online], available at: https://dostup.org.ua/request/pokazniki_iekonomichnoyi_biezpie

Hrinenko, A.Iu. (2021), Udoskonalennia mekhanizmiv zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka, D.Sc. Thesis of dissertation, 21.04.01, Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, K., 431 р.

Danilova, E.I. (2020), Kontseptsiia systemnoho pidkhodu do upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva, monohrafiia, Yevropeiska naukova platforma, Vinnytsia, 342 р.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, [Online], available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Verkhovna Rada Ukrainy (2022), Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy, Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. No. 2469-VIII, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Zinenko, K.A. and Kobielieva, T. (2022), «Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: metodolohichna sutnist ta skladovi formuvannia», Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Ser. Ekonomichni nauky, No. 4, рр. 9–16.

Zinenko, K.A. (2023), Formuvannia systemy otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky budivelnoho pidpryiemstva, D.Sc. Thesis of dissertation, 051, haluz znan 05, Natsionalnyi tekhnichnyi universytet «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut», K., 249 р.

Kyzym, M.O., Ivanov, Yu.B. and Hubarieva, I.O. (2018), «Otsiniuvannia rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta krain Yevropeiskoho Soiuzu», Finansy Ukrainy, No. 4, рр. 7–18, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_4_3

Klimova, H.P. (2017), «Ekonomichna bezpeka: sutnist ta osnovni napriamy zabezpechennia», Pravo ta innovatsi, No. 3 (19), [Online], available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Klimova19.pdf

Ministerstvо ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2013), Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, Nakaz vid 29.10.2013 No. 1277, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9

Ministerstvо finansiv Ukrainy, ofitsiinyi sait, [Online], available at: https://www.mof.gov.ua

Natsionalnyi bank Ukrainy, ofitsiinyi sait, [Online], available at: https://bank.gov.ua/

Piletska, S.T., Korytko, T.Yu. and Tkachenko, Ye.V. (2021), «Model intehralnoi otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva», Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 3 (65), рр. 56–65.

Povzun, D.I. (2020), «Ekonomichna bezpeka rehionu yak skladova natsionalnoi bezpeky Ukrainy», Ekonomika ta derzhava, No. 8, рр. 89–94, doi: 10.32702/2306-6806.2020.8.89.

Verkhovna Rada Ukrainy (2021), Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku, Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 serpnia 2021 roku No. 347/2021, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#n11

Verkhovna Rada Ukrainy (2020), Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy, Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku No. 392/2020, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text

Terekhov, Ye. (2012), «Ekonomichna bezpeka derzhavy ta mozhlyvosti yii vymiriuvannia», Ekonomichnyi analiz, Vol. 11, No. 4, рр. 160–165, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(4)__33

Tereshchenko, O. (2003), «Dyskryminantna model intehralnoi otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva», Ekonomika Ukrainy, No. 8, рр. 38–44.

Tulchynska, S.O., Solosich, O.S. and Chornii, V.V. (2021), «Vplyv didzhytalizatsii upravlinskykh protsesiv na systemu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva», Investytsii: praktyka ta dosvid, No. 9, рр. 54–58.

Murdoch, C., Knorr, K. and Trager, F. (2001), «Economic factors as objects of security: Economics security & vulnerability», Economics interests & national security, Lawrence, 867 р.

Список використаної літератури:

Архірейська Н.В. Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії «економічна безпека» / Н.В. Архірейська // Ефективна економіка. – 2013. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/rfeyu.

Показники економічної безпеки : відповідь на запит пані О.Радченко : ДОК. СЕД АСКОД від 23.09.2021 р. № 3032-05/46726-0 / Мінекономіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dostup.org.ua/request/pokazniki_iekonomichnoyi_biezpie.

Гріненко А.Ю. Удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України: теорія, методологія, практика : дис. ... д.е.н. : 21.04.01 / А.Ю. Гріненко. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2021. – 431 с.

Данілова Е.І. Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства : монографія / Е.І. Данілова. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. – 342 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrstat.gov.ua.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Зіненко К.А. Економічна безпека підприємства: методологічна сутність та складові формування / К.А. Зіненко, Т.Кобєлєва // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сер. : Економічні науки. – 2022. – № 4. – С. 9–16.

Зіненко К.А. Формування системи оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства : дис. ... д.ф. : спец. 051 : галузь знань 05 / К.А. Зіненко. – Х. : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023. – 249 с.

Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України. – 2018. – № 4. – С. 7–18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_4_3.

Клімова Г.П. Економічна безпека: сутність та основні напрями забезпечення / Г.П. Клімова // Право та інновації. – 2017. – № 3 (19) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Klimova19.pdf.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9.

Міністерство фінансів України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mof.gov.ua/uk/.

Національний банк України : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/.

Пілецька С.Т. Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства / С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько, Є.В. Ткаченко // Економічний вісник Донбасу. – 2021. – № 3 (65). – С. 56–65.

Повзун Д.І. Економічна безпека регіону як складова національної безпеки України / Д.І. Повзун // Економіка та держава. – 2020. – № 8. – С. 89–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.89.

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року : Указ Президента України від 11 серпня 2021 року № 347/2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#n11.

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text.

Терехов Є. Економічна безпека держави та можливості її вимірювання / Є.Терехов // Економічний аналіз. – 2012. – Т. 11, № 4. – С. 160–165 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(4)__33.

Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О.Терещенко // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38–44.

Тульчинська С.О. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства / С.О. Тульчинська, О.С. Солосіч, В.В. Чорній // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 9. – С. 54– 58.

Murdoch C. Economic factors as objects of security: Economics security & vulnerability / C.Murdoch, K.Knorr, F.Trager // Economics interests & national security. – Lawrence, 2001. – 867 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Бедер, Д., & Цаль-Цалко, Ю. (2024). Формування економічних індикаторів національної безпеки в умовах цифровізації бізнесу та змін в економіці. Society and Security, (1(2), 3–13. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-3-13

Номер

Розділ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ