Історична пам’ять як чинник медіації для розв’язання іредентичних конфліктів в світі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-59-63

Ключові слова:

нація, етнос, конфлікт, мирне врегулювання, соціальний світ, колективне несвідоме

Анотація

У статті аналізується історична пам’ять у контексті іредентичних конфліктів. Акцентується на роль історичної пам’яті як соціального феномену та особливостях формування історичної політики як чинника на переговорних процесах при застосуванні методу медіації. Конфлікти, які виникають у результаті реалізації іредентизму як політики акторів (держави, партії чи громадсько-політичного руху) з метою за інтеграцію етнічних груп в один етнос у рамках єдиної держави, є надзвичайно ускладненими, оскільки основна апеляція відбувається до історії становлення етносу. Розкрито потенціальні загрози, які постають перед медіатором, оскільки історична пам’ять есплікується одночасно у простір діахронної комунікації суспільства як віддалений у часі зв’язок поколінь і – синхронної комунікації як взаємовідносини у реальному часі, що засновуються на стратегії спільної долі заради майбутнього. Наголошується, що культурна комунікація апелює до надіндивідуальної пам’яті й містить як раціональні складові у вигляді історичних знань, так й ірраціональні (міфи, легенди, символи і т. д.), а конфлікти ж на основі іредентизму визначають передусім явище «спільної історії», тобто тривалі у часі процеси етнонаціональної взаємодії, які викристалізовуються у різних формах колективного несвідомого. Врахування цих аспектів є суттєвим для здійснення медіації.

Посилання

Baraldi, C. (2022), «A framework for understanding intercultural mediation from the standpoint of a systemic theory of communication», The Routledge Handbook of Intercultural Mediation, in Busched, D. (ed.), рр. 320–328, doi: 10.4324/9781003227441-40.

Eco, U. (1995), «Ur-Fascism», The New York Review of Books, [Online], available at: https://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/

Girard, R. (1986), The Scapegoat, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Macharzina, K. (2001), «Mediation in International Negotiations», Management International Review, Vol. 41, Is. 1, 3 р.

«Mediation (international relations)», [Online], available at: https://www.britannica.com/topic/mediation-international-relations

Ślusar, W. (2017), «Problem przemocy i wojny w kontekście transformacji społecznych», Wojna / Pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, monografia, in Sapeńko, R. and Pochyły, P. (ed.), Zielona Góra, рр. 24–51.

Slyusar, V.M., Khrystokin, G.V. and Yastrebova, A.O. (2023), «Is dialogue possible in the post-truth era? (Media philosophy and social and communication studies)», Philosophical Sciences, No. 1 (93), pp. 29–40.

Bohinska, I.V. (2021), «Konflikty pamiati v mizhnarodnykh vidnosynakh», Rehionalni studii, Is. 24, рр. 103–109.

Bohinska, I. (2022), «Polityky istorychnoi pamiati yak stratehii u mizhnarodnykh konfliktakh», Mizhnarodni konflikty u suchasnomu sviti: vid rehionalnoho protystoiannia do hlobalnoho supernytstva, materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 16 hrudnia, Fakultet mizhnarodnykh vidnosyn LNU im. I.Franka, Lviv, рр. 12–16.

Bohinska, I.V. (2022), «Mediatsiia u “sirii zoni”», Politychne zhyttia, No. 1, рр. 7–16.

Voronova, V.A. (2020), «Politychni praktyky dekomunizatsii u krainakh skhidnoi Yevropy», Politychne zhyttia, No. 20, рр. 5–11.

Nahorna, L.P. (2012), Istorychna pamiat: teorii, dyskursy, refleksii, IPiEND im. I.F. Kurasa, Kyiv.

Sliusar, V.M. (2017), Nasyllia: sotsialno-filosofska pryroda, monohrafiia, Vyd-vo Yevenok, O.O., Zhytomyr.

Sliusar, V.M. (2016), «Viina yak forma nasyllia u protsesi sotsialnykh transformatsii», Mandrivets, No. 3, рр. 21–25.

Stasevska, O.A. (2018), «Eksplikatsiia aksiolohichnoho aspektu kontseptu “istorychna pamiat”», Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Ser. Filosofiia, No. 1, рр. 123–135.

Temirov, Yu. (2018), «Faktor “istorychnoi pamiati” u zovnishnii politytsi suchasnoi rosii», Istorychni i politolohichni doslidzhennia, Spets. vypusk, рр. 257–266.

Yablonskyi, V.M., Lozovyi, V.S., Valevskyi, O.L. et al. (2019), Polityka istorychnoi pamiati v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy, analit. dopovid, NISD, Kyiv.

Список використаної літератури:

Baraldi C. A framework for understanding intercultural mediation from the standpoint of a systemic theory of communication / C.Baraldi // The Routledge Handbook of Intercultural Mediation / edited by D.Busch. – 2022. – P. 320–328. DOI: 10.4324/9781003227441-40.

Eco U. Ur-Fascism / U.Eco // The New York Review of Books. – 1995 [Electronic resource]. – Access mode : https://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/.

Girard R. The Scapegoat / R.Girard. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1986. – 215 p.

Macharzina K. Mediation in International Negotiations / K.Macharzina // Management International Review. – 2001. – Vol. 41, Is. 1. – 3 р.

Mediation (international relations) [Electronic resource]. – Access mode : https://www.britannica.com/topic/mediation-international-relations.

Ślusar W. Problem przemocy i wojny w kontekście transformacji społecznych / W.Ślusar // Wojna / Pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności : monografia / red. R.Sapeńko, P.Pochyły. – Zielona Góra, 2017. – S. 24–51.

Slyusar V.M. Is dialogue possible in the post-truth era? (Media philosophy and social and communication studies) / V.M. Slyusar, G.V. Khrystokin, A.O. Yastrebova // Philosophical Sciences. – 2023. – № 1 (93). – P. 29–40.

Богінська І.В. Конфлікти пам’яті в міжнародних відносинах / І.В. Богінська // Регіональні студії. – 2021. – Вип. 24. – С. 103–109.

Богінська І. Політики історичної пам’яті як стратегії у міжнародних конфліктах / І.Богінська // Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва : матеріали міжнародної наукової конференції, 16 грудня. – Львів : Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – С. 12–16.

Богінська І.В. Медіація у «сірій зоні» / І.В. Богінська // Політичне життя. – 2022. – № 1. – С. 7–16.

Воронова В.А. Політичні практики декомунізації у країнах східної Європи / В.А. Воронова // Політичне життя. – 2020. – № 20. – С. 5–11.

Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л.П. Нагорна. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2012. – 328 с.

Слюсар В.М. Насилля: соціально-філософська природа : монографія / В.М. Слюсар. – Житомир : Вид-во Євенок О.О., 2017. – 450 с.

Слюсар В.М. Війна як форма насилля у процесі соціальних трансформацій / В.М. Слюсар // Мандрівець. – 2016. – № 3. – С. 21–25.

Стасевська О.А. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична пам’ять» / О.А. Стасевська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер. : Філософія. – 2018. – № 1. – С. 123–135.

Теміров Ю. Фактор «історичної пам’яті» у зовнішній політиці сучасної росії / Ю.Теміров // Історичні і політологічні дослідження. – 2018. – Спец. випуск. – С. 257–266.

Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський та ін. – Київ : НІСД, 2019. – 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Слюсар, В., Мосієнко, О., & Слюсар , М. (2024). Історична пам’ять як чинник медіації для розв’язання іредентичних конфліктів в світі. Society and Security, (1(2), 59–63. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-59-63

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ