Правове регулювання бюджетного процесу в ЄС

Автор(и)

  • Світлана Свірко Державний університет «Житомирська політехніка», Україна
  • Віталій Бутузов Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0002-2965-5601
  • Віта Довгалюк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна http://orcid.org/0000-0003-2732-8818
  • Олександр Павлюк Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-91-98

Ключові слова:

бюджет; бюджетний процес; бюджетне право; принципи бюджету ЄС

Анотація

Досвід найбільш впливового міждержавного утворення на території Європи – Євросоюзу, який обіймає друге місце за обсягом ВВП та третє – за кількістю населення є повчальним у всіх його сферах функціонування, зокрема і в сфері бюджетного права. За умов прискореного руху України до європейської спільноти, «бюджетний досвід» Європейського Союзу безумовно є найбільш показовим та повчальним, оскільки він був сформований на підставі узагальнення передової практики всіх країн-членів Європейського континенту. В статі опрацьовано сукупність основних бюджетних регламентів ЄС: Договір про функціонування Європейського Союзу; Договір про Європейський Союз; Фінансові регламенти ЄС; Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС, ЄВРАТОМ) 2018/1046 від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу, про внесення змін до регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС та про скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. На основі детального аналізу цих документів упорядковані, структуризовані та описані основоположні позиції бюджетного процесу ЄС в цілому та принципи бюджету ЄС зокрема (до них входять принципи: єдності, достовірності бюджету, щорічності, збалансованості, розрахункової̈ одиниці, універсальності, деталізації, розсудливого управління фінансами та продуктивності, прозорості). Здійснено пропозиції щодо імплементації принципів бюджету ЄС до вітчизняного бюджетного права.

Посилання

Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Biudzhetnyi kodeks Ukrainy 8.07.2010 r. No. 2456-VI, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (2005), Dohovir pro zasnuvannia YeS (konsolidovana versiia), [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text

Verkhovna Rada Ukrainy (2010), Dohovir pro YeS, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text

Yevdokymov, V.V., Hrytsyshen, D.O. and Svirko, S.V. (2017), Bukhhalterskyi oblik v sektori zahalnoho derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Vol. 1. Bukhhalterskyi oblik v biudzhetnykh ustanovakh Ukrainy, pidruchnyk, Vyd-vo Yevenok, O.O., Zhytomyr, 1380 р.

Iefimenko, T.I., Lovinska, L.H. et al., (2010), Informatsiine zabezpechennia upravlinnia derzhanymy finansamy, u 2-kh t. Vol. 1. Standartyzatsiia biudzhetnoho obliku yak instrument modernizatsii derzhavnykh finansiv Ukrainy, in Iaroshenka, F.O. (ed.), DNNU «Akad. fin. upravlinnia», K., 226 р.

Svirko, S.V., Bardash, S.V. and Kraievskyi, V.M. (2023), «Otsinka rivnia transformatsii informatsiinoho zabezpechennia upravlinnia publichnymy finansamy», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Is. 3 (105), pp. 89–97, [Online], available at: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/288015

Svirko, S.V., Dovhaliuk, V.V. and Trosteniuk, T.M. (2024), «Metodolohichna model biudzhetnoho protsesu Yevropeiskoho Soiuzu», Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, Is. 1 (107), рр. 70–84.

Svirko, S.V. (2015), «Innovatsiino-investytsiinyi rozvytok derzhavnykh finansiv Ukrainy v umovakh yevrointehratsii», Vcheni zapysky, Is. 17, рр. 162–167.

Svirko, S.V. and Kuzminskyi, B.Iu. (2015), «Public finance of Ukraine: decisive vectors, result and problem of development», Nezalezhnyi audytor, No. 13 (III), рр. 24–31.

«Budgetary principles», CVCE. European NAvigator. Laurence Maufort, [Online], available at: https://www.cvce.eu/content/publication/2005/10/5/3f6aa90a-486a-40c7-9a50-76ea3decdabb/publishable_en.pdf

Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union, [Online], available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF

Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) № 1296/2013, (EU) № 1301/2013, (EU) № 1303/2013, (EU) № 1304/2013, (EU) № 1309/2013, (EU) № 1316/2013, (EU) № 223/2014, (EU) № 283/2014, and Decision № 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) 966/2012, [Online], available at: https://eur-lex.euro

Список використаної літератури:

Бюджетний кодекс України 8.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.

Договір про заснування ЄС (консолідована версія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text.

Договір про ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління України : підручник / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Свірко. – Житомир : Вид-во Євенок О.О., 2017. – Том 1: Бухгалтерський облік в бюджетних установах України. – 2017. – 1380 с.

Інформаційне забезпечення управління державними фінансами : у 2-х т. / за заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. – Т. 1: Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України / Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська та ін. – 2010. – 226 с.

Свірко С.В. Оцінка рівня трансформації інформаційного забезпечення управління публічними фінансами / С.В. Свірко, С.В. Бардаш, В.М. Краєвський // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – Вип. 3 (105). – С. 89–97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ema.ztu.edu.ua/article/view/288015.

Свірко С.В. Методологічна модель бюджетного процесу Європейського Союзу / С.В. Свірко, В.В. Довгалюк, Т.М. Тростенюк // Економіка, управління та адміністрування. – 2024. – Вип. 1 (107). – С. 70–84.

Свірко С.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток державних фінансів України в умовах євроінтеграції / С.В. Свірко // Вчені записки. – 2015. – Вип. 17. – С. 162–167.

Свірко С.В. Public finance of Ukraine: decisive vectors, result and problem of development / С.В. Свірко, Б.Ю. Кузьмінський // Незалежний аудитор. – 2015. – № 13 (ІІІ). – С. 24–31.

Budgetary principles / CVCE. European NAvigator. Laurence Maufort [Electronic resource]. – Access mode : https://www.cvce.eu/content/publication/2005/10/5/3f6aa90a-486a-40c7-9a50-76ea3decdabb/publishable_en.pdf.

Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union [Electronic resource]. – Access mode : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF.

Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 [Electronic resource]. – Access mode : https://eur-lex.euro

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-17

Як цитувати

Свірко, С., Бутузов, В., Довгалюк, В., & Павлюк, О. (2024). Правове регулювання бюджетного процесу в ЄС. Society and Security, (1(2), 91–98. https://doi.org/10.26642/sas-2024-1(2)-91-98

Номер

Розділ

ПРАВО ТА ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ